Simon Walk

European Union:
Augmented Reality App (iOS/Android) with interactive 3d environment and gamification.

Projekt von

Simon Walk

Zum Portfolio